0901 998877

ACQUY XE GOLF, XE ĐIỆN EV12-155A-AM

Acquy chuyên dụng cho Xe Golf và Xe điện.
ACQUY EV12-155A-AM

 • Ứng dụng
  · Xe golf và xe điện
  · Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
  · Thiết bị hàng hải
  · Truyền hình cáp
  · Thiết bị y tế
  · UPS (thiết bị lưu trữ)