0901 998877

ACQUY XE GOLF, XE ĐIỆN EV250-280A-AM

Acquy chuyên dụng cho Xe Golf và Xe điện.
ACQUY EV250-280A-AM

Ứng dụng
· Xe golf và xe điện
· Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
· Thiết bị hàng hải
· Truyền hình cáp
· Thiết bị y tế
· UPS (thiết bị lưu trữ)