0901 998877

MCCB COMPACT NS>630A

– Compact NS loại 3P, 4P kiểu Fix, Drawout có dòng điện từ 630 đến 3200A.

– Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.

– Hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit Micrologic 2.0.

– Hoạt động điện bao gồm: Bộ đấu dây cáp, micrologic 2.0, cơ cấu motorise (220/240VAC), cuộn đóng XF (220/240VAC), cuộn cắt MX (220/240VAC).

– Các phụ kiện được chọn theo từng yêu cầu bảo vệ và khởi động.